Documentatie Groninger molens

in de Groninger Archieven

Tijdens de avond voor de vrijwilligers op de molen, voorafgaand aan de op 12 en 13 juni 2010 te houden Groninger molenweekend, werd de bruikleenoverkomst tussen het Groninger Molenhuis en de Groninger Archieven getekend.
Tegelijk werd getoond dat alle documenten van Groninger molens, die in 2009 naar de Groninger Archieven zijn overgebracht, nu ook via het internet zijn te traceren.
Het Toegangsnummer is 2489 en de documenten zijn genummerd op alfabetische volgorde van de locatie.
In het 14 pagina's tellend document heb ik alle 507 alfabetisch geordende stukken met de bijbehorende inventarisnummers weergegegen.
Tevens vermeld ik een overzicht van alle super8 films die bij het GAVA zijn ondergebracht.

Voor degene die zelf via de website van de Groninger Archieven wil zoeken, heb ik, om duidelijk te maken hoe dit in zijn werk gaat, twee voorbeelden gemaakt. De eerste is als volgt:

Ga naar de website van de Groninger Archieven: www.groningerarchieven.nl
Rechtsboven in het openingsscherm bevindt zich een zoekkader.
Type daarin: 2489 molens
In het hieropvolgend scherm wordt 1 inventaris getoond en dat is Documentatie Groninger molens. Hierin zijn alle molens op alfabetische volgorde van de locatie (plaats of gehucht) opgenomen.

Het tweede voorbeeld is bedoeld voor het gericht zoeken naar één bepaalde molen of locatie en omvat vijf stappen en wordt hieronder via schermprints weergegeven.
Ga naar de website van de Groninger Archieven: www.groningerarchieven.nl
Midden boven in het openingsscherm bevindt zich een zoekkader.
Type daarin het te zoeken object. In het voorbeeld heb ik de naam van de molen De Liefde ingevuld en aangezien dit twee woorden zijn, heb ik ze tussen aanhalingstekens geplaatst, zodat het als één begrip wordt gezien. Bij één woord, bijvoorbeeld Entreprise, hoeft dit niet tussen aanhalingstekens geplaatst te worden. Overigens kan er ook gezocht worden op de locatie van de (verdwenen) molens. Deze locatie is veelal een dorp, gehucht of polder.
Klik op 'zoek'.

foto

Er verschijnt nu een nieuw scherm, waarin de zoekresultaten worden getoond.
De gezochte gegevens van de Groninger molens bevinden zich in de inventarissen.

foto 2010

Klik op 'Toon resultaten'.
In het nu volgende scherm worden al de resultaten getoond, betreffende het opgegeven object, die zich in de verschillende inventarissen bevinden.

foto

Eén van de resultaten is 'Documentatie Groninger molens, 1816-2008'.
Wanneer daarop wordt geklikt, verschijnt in een nieuw scherm een overzicht van alle documenten, betreffende het opgegeven object, die zich in deze inventaris bevinden.

foto

In dit scherm wordt aan de bovenzijde het 'Toegangsnummer' getoond en voor de diverse 'gevonden beschrijvingen' staat het inventarisnummer.
Wanneer op het woord 'details' van één van deze beschrijvingen wordt geklikt, worden in een nieuw scherm de verdere details van deze stukken getoond.

foto

Wanneer men nu in de studiezaal van de Groninger Archieven zo'n document wil inzien, heeft men daarvoor het Toegangsnummer en het Inventarisnummer nodig.
In het voorbeeld betreft dat dus Toegangsnummer 2489 en het Inventarisnummer 382.
De vermelding van deze twee nummers bij de aanvraag volstaat en is voor de medewerkers van het archief voldoende om het stuk uit het archief te kunnen halen, waarna het ter inzage wordt aangeboden.


Toelichting

In de Documentatie van de Groninger molens kunnen de volgende gegevens worden aangetroffen:
Fiche - Vanaf 1923 is door B. van der Veen Czn. van elke molen een fiche gemaakt ten behoeve van de inventarisatie voor de in dat jaar opgerichte vereniging De Hollandsche Molen. Op de fiches zijn de volgende gegevens vastgelegd: datum van inschrijving, gemeente, buurtschap, stafkaart, type, bouwstof, doel, naam, eigenaar, huurder, bouwjaar, verdwijningsdatum, bijzonderheden.
Gegevens Van Doornik - De heer M.E. van Doornik verzamelde in de tachtiger jaren van de vorige eeuw van alle bestaande Groninger molens diverse technische gegevens. Deze gegevens zijn per molen vermeld.
Inventarisatie molens 1943 - In het oorlogsjaar 1943 moesten op last van de bezetter alle aanwezige industriemolens worden geïnventariseerd. De gegevens zijn op twee pagina's vermeld.
Kadasterkaart - Op de kadasterkaarten staan de locaties van de molens ingetekend. Bij de meeste molens ontbreekt overigens deze bron.
Krantenartikelen - Knipsels uit diverse kranten over de molens zijn aan de collectie toegevoegd.
Correspondentie - Beslissingen over molens, genomen door overheidsinstanties en molenorganisaties, molencommissie en molenverenigingen, zijn vaak in hun correspondentie terug te vinden. Zo ook aangaande restauraties, waarbij in de correspondentie stukken van molenmakers en soms bestekken en bouwtekeningen zijn te vinden.
Fotomateriaal - Van alle bestaande molens is (gedigitaliseerd) fotomateriaal aanwezig. Van veel verdwenen molens is dit eveneens het geval, voorzover zij nog tot circa 1900 hebben bestaan. Fotomateriaal van daarvoor komt zelden voor. Een belangrijk deel van de digitale fotocollectie is aanwezig in het Groninger molenarchief, gehuisvest in het Groninger molenhuis.
Enquêteformulier de Groninger molen - Dit formulier bevat zakelijke gegevens over nog aanwezige molens en omvat twee pagina's.Deze pagina is onderdeel van   de-liefde-logo   de homepage van B. D. Poppen.

owl

updated           ∴       Copyright © 2010/2022             up