verwijspagina genealogie 

genealogie_bdp De Genealogische pagina van B. D. Poppen

Op deze pagina vermeld ik de gegevens die ik verzamelde over mijn familie.
Tevens zijn er meerdere links te vinden die de genealogische speurtocht vergemakkelijken.


 

Groninger molenaars Groninger molenaars, moleneigenaren, molenmakers,

       molenaarsknechten, boekweitmolenaars, grutters en hun familieleden

Naast onderzoek naar mijn eigen stamboom, besteed ik ook veel tijd aan het verzamelen van gegevens over Groninger molenaars- en molenmakersgeslachten.
Op de pagina "Groninger molenaars" vermeld ik met behulp van het programma Aldfaer ruim 10.100 records met persoonsnamen, waarin zowel de molenaars als hun familieleden zijn opgenomen.
Deze gegevens heb ik in de loop der jaren vergaard in meerdere archieven, op verschillende kerkhoven, op het internet via Genlias.nl en AlleGroningers.nl en via mondelinge en schriftelijke contacten.
Uiteraard is deze collectie verre van volledig en dus blijf ik zoeken naar nieuwe gegevens.
Aanvullingen en reacties op de hier vermelde gegevens zijn van harte welkom via mijn e-mailadres: info#bdpoppen.nl (# a.u.b. vervangen door @).


Groninger molenmakers in de periode 1735 t/m 1980

pieter sibbels
Pieter Sibbels, molenmaker te Groningen, wordt vermeld in een akte van 18 januari 1739.

In de fiches van de Groninger molens, welke door B. van der Veen Czn. werden samengesteld, worden vele namen van molenmakers vermeld. Ik heb deze namen geselecteerd en weergegeven in een chronologische en alfabetische lijst.
Deze is opgenomen in het boek 'Groninger molenhistorie', dat in het voorjaar van 2012 is verschenen. Zie de pagina Groninger molenhistorie.
Het bestand Groninger molenmakers omvat 7 pagina's. (pdf 40.121 k)

Genealogische publicaties

Enige grotendeels uitgezochte en gedetailleerde gegevens van Pekelder molenaarsgeslachten heb ik verwerkt in een tweetal artikelen.
Zo publiceerde ik in het Jaarverslag 2007 van het Kapiteinshuis Pekela / Stichting Westers een artikel over het molenaarsgeslacht Klatter.
Dit artikel verscheen ook, doch zonder de genealogische bijlage, in het blad de Zelfzwichter, juni 2009, een uitgave van Het Groninger Molenhuis.
Eveneens in het blad de Zelfzwichter verscheen in oktober 2009 mijn artikel over het tweede Pekelder molenaarsgeslacht, namelijk Koster.
En in hetzelfde blad publiceerde ik in december 2009 het artikel "Molenaars van de molen 'De Zwaluw' in het buurtschap Valom in de Uithuizer polder" Boddé, waarin eveneens de genealogische gegevens van de molenaars zijn opgenomen.
In het voorjaar van 2011 zal in het TIMS-blad Molinologie mijn artikel worden afgedrukt "Het bestek van de watermolen De Zeemeeuw in de Lauwerpolder ten noorden van Uithuizen". Ook hierin vermeld ik de molenaars op deze watermolen.
Een summiere versie (zonder het bestek, maar met genealogische gegevens) is reeds opgenomen in het blad van de Stichting Historische Kring Noordelijk Hunsingo, nr. 39, oktober 2009, pag. 4 t/m 12: watermolen De Zeemeeuw.


Molenaarsgraven

Op sommige grafzerken komen afbeeldingen of teksten voor, die aan molens of molenaars relateren. Van een aantal heb de genealogische gegevens uitgezocht, een afbeelding van de zerk er bij gevonden en ander relevant materiaal er aan toe gevoegd en daarvan korte publicaties gemaakt, varierend van 2 tot 12 pagina's.
De teksten zijn:

 • Groninger molenmakers, voorkomend in de door B. van der Veen Czn. samengestelde fiches van Groninger molens in de periode 1735 t/m 1980.
 • De grafzerk van Jan Jacobs Mulder te Midwolde.
 • De gedenksteen voor Jacob Jans Mulder te Bedum.
 • De grafzerk van pelmulder Kornelys Edes op het kerkhof te Mensingeweer.
 • De grafzerken van Jakob Eyses, pelmolenaar en zijn broer Harryt Eyses, bakker, te Losdorp.
 • Het graf van de molenaarsdochter Geertruid Tillema te Mensingeweer.
 • De molen en het graf van houtzaagmolenaar Wilte Evenhuis en zijn vrouw Geessien Bronts te Woltersum.
 • De grafzerk van Tiddo Klaas Muda te Den Andel.
 • De grafzerk van Jacob Alders te Uithuizermeeden.
 • De grafzerk van boekweitmulder Willem Jans te Doezum.
 • Een afgrijselijk molenaarsdrama te Kolham.
 • De pelmolenaars te Rasquert en hun grafzerken op het kerkhof te Baflo.

Deze meeste teksten zijn opgenomen in het boek 'Groninger molenhistorie'.
Zie ook de startpagina (openingspagina) van het genealogisch gedeelte van deze website over Groninger molenaars.

De Stichting Dodenakkers.nl plaatste op haar website mijn artikel Groninger molenaars en hun grafzerken.

Deze Stichting heeft als belangrijkste doelstelling geïnteresseerden inzicht te geven in de funeraire cultuur in Nederland middels de website dodenakkers.nl en het uitdragen van kennis over funeraire cultuur in de ruimste zin.


De benoemingen van cherchers bij de molens

In de periode tussen 1629 en de Franse tijd zijn vele honderden mensen benoemd als chercher bij de molen. De benoemingen die ik vond in de resolutieboeken van de Gedeputeerde Staten van Stad en Lande (Groningen) (tot 1793), vermeld ik in het 75 pagina's tellend document cherchersbenoemingen.


Molens en genealogie

Molens en genealogie

In 2007, het Jaar van de Molens, gaf de Nederlandse Vereniging voor Genealogie een themanummer uit, getiteld "Molens en genealogie".
In dit 156 pagina's tellend boekje worden beide aspecten in meerdere artikelen belicht.


Deze pagina is onderdeel van   de-liefde-logo   de homepage van B. D. Poppen.

owl

updated           ∴       Copyright © 2009/2022             up