Auteursrechten

Het is volgens de Auteurswet van 1912 niet toegestaan om teksten en/of foto's waarvan de auteur en/of fotograaf staat vermeld en/of bekend is, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden openbaar te maken en te verveelvuldigen.
Het verspreiden van teksten en foto's op het internet en het opslaan van beeldmateriaal in databases valt ook onder deze regeling.
Bij het samenstellen van deze homepage heb ik er naar gestreefd zoveel mogelijk teksten en foto's van mijzelf op te nemen en foto's waarop - voor zover mij bekend - geen rechten rusten.
Een aantal fotografen heeft mij toestemming gegeven om hun foto's op deze homepage te tonen, waaronder Willem Jans, Harmannus Noot en Martijn Scholtens.
Mocht u toch teksten en/of foto's ontdekken waaraan u meent rechten te kunnen ontlenen, dan wordt u verzocht contact met mij op te nemen.
Gebruik daarvoor de reacties pagina.
Zie voor uitgebreide informatie over auteursrechten de homepage:

iusmentis-logo
Ius mentis

Disclaimer

Ik streef er naar dat de informatie op mijn homepage actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de homepage(s) onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Ik aanvaard echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op mijn homepage.
Alle informatie op mijn homepage wordt aangeboden 'zoals het is' en 'zoals het beschikbaar is' zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden.
Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van mijn homepage of delen daarvan.
Ik behoud mij het recht voor te alle tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de homepage als in deze disclaimer, aan te brengen. De aangeboden informatie is copyright van B. D. Poppen. Kopiëren en of gebruik van informatie van mijn homepage is niet toegestaan zonder mijn schriftelijke toestemming.

owl


terug   naar Home                 ∴